Reglement og takster

Her kan du læse Norddjurs Bibliotekers reglement og finde takster for bøde og erstatning.
1. Låneret og lånerkort
Bibliotekets forskellige tilbud kan benyttes af alle. Det er gratis at låne materialer på biblioteket.
For at blive låner skal man henvende sig personligt på et af Norddjurs Biblioteker og blive registreret som låner. Legitimation skal medbringes i form af sundhedsbevis, kørekort eller andet, der er udstedt af offentlige myndigheder og indeholder CPR-nummer.
Er man under 16 år, skal man have sine forældres underskrift for at få et lånerkort.
Sundhedsbeviset anvendes som lånerkort. Der kan mod forevisning af gyldig legitimation udstedes et alternativt lånerkort, hvis sundhedskortet ikke ønskes anvendt. Ethvert lån er personligt. Der må kun lånes på eget sundhedskort eller lånerkort.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal pinkode anvendes sammen med sundhedsbeviset/lånerkortet ved benyttelse af selvbetjeningsautomater, ved reservering og fornyelse, og når låneren ønsker at se lånerstatus på www.norddjursbib.dk. Pinkode anvendes desuden i forbindelse med en række virtuelle services.
Pinkoden består af 4 cifre efter eget valg. For at få en pinkode kræves personligt fremmøde.
Er det nødvendigt at udstede et erstatningslånerkort, betales et gebyr.
Bortkommer sundhedsbeviset/lånerkortet skal det hurtigst muligt meddeles biblioteket. Herefter spærres der for yderligere lån på kortet, så misbrug kan forhindres.
Der kan udstedes særlige lånerkort til institutioner o.lign. 
Vi gør opmærksom på at det er låners ansvar at oplyse biblioteket om ny addresse ved flytning. 
Ligeledes skal biblioteket have besked, når mobiltelefonnummer og emailadresse ændres.
 
2. Lånetid
Lånetiden er normalt 30 dage. Visse materialetyper har en kortere lånetid.
Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af andre lånere. Forlængelsen kan højst være på 3 gange materialets ordinære lånetid. Kvik-lån kan dog ikke fornyes.
Der kan i særlige tilfælde sættes begrænsning på antal samtidige hjemlån.
Hvis låneren selv via bibliotekets hjemmeside ønsker at forlænge lånetiden den dato, hvor lånetiden udløber, skal det ske inden kl. 23.59.
Forlænges lånetiden for et materiale, betragtes det som et nyt lån.
Rettidig aflevering sker senest på afleveringsdatoen og inden for bibliotekets åbningstid. Låneren er ansvarlig for, at aflevering sker rettidigt.
 
3. Reserveringer
Udlånte materialer kan reserveres. Der gives besked, pr. post, mail eller sms, når materialet er hjemkommet.
 
4. Registrering af lån
Alle udlån og afleveringer edb-registreres. Ved udlån udskrives en kvittering, der viser, hvad der er lånt, og hvornår det lånte skal afleveres. Oplysninger om det enkelte udlån slettes senest 30 dage efter aflevering. Ved udlån efter særlige serviceordninger kan registrering med lånerens skriftlige samtykke opretholdes i op til 5 år efter aflevering.
Bibliotekets materialer er tyverisikrede.
 
5. Ansvar for det lånte
Låneren er ansvarlig for de lånte materialer. Inden lån foretages, skal låneren sikre sig, at evt. fejl eller mangler ved det lånte materiale noteres af bibliotekets personale. Hvis materialer beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning. Erstatningsprisen vil normalt være bibliotekets aktuelle indkøbspris. Man skal være opmærksom på at erstatningen af visse materialer (f.eks. 
dvd-film og konsolspil) ofte vil indeholde betaling for den udlånsret bibliotekerne betaler til rettighedshaverne. Det betyder at erstatningsprisen kan være flere gange højere end den normale butikspris for materialet. F.eks. kan erstatningsprisen for en dvd-film overstige 1000 kr. 
Biblioteket kan kræve alle enheder erstattet af et flerbindsværk, hvis de enkelte enheder ikke kan købes enkeltvis.
Biblioteket har ingen erstatningspligt, hvis biblioteksmaterialer ændrer/ødelægger låners udstyr.
Aflevering af lånte materialer i bibliotekets postkasse sker på lånerens eget ansvar.
 
6. Udelukkelse fra at bruge biblioteket
Lånere kan udelukkes fra at bruge biblioteket, hvis det forekommer, at lånte materialer gentagne gange ikke afleveres, eller afleveres i beskadiget stand. 
 
Ligeledes kan lånere udelukkes fra at bruge biblioteket, hvis de har ubetalte gebyrer på mere end 200 kr. Udelukkelsen vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. 
Udelukkelse ophæves ved nedbetaling til 0 kr.
 
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.
 
7. Regning
Når lånetiden for materialer er overskredet med 4 uger, anses materialerne for bortkomne, og regning på erstatningsbeløbet plus gebyrer udsendes. Materialerne kan herefter afleveres og erstatningsbeløb tilbagebetales inden for en periode på 3 måneder mod forevisning af kvittering for betaling af erstatningsbeløbet. Efter dette tidspunkt kan aflevering af materialer og tilbagebetaling af erstatning kun ske i særlige tilfælde. Ubetalte regninger vil blive sendt til inkasso.
 
 
Takster
Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0 - 15 år Voksne 16 år -
Dagen efter lånetidens udløb betales 0 kr. 20 kr.
14 - 28 dage efter lånetidens udløb 0 kr. 51 kr.
Mere end 28 dage efter lånetidens udløb 61 kr. 220 kr.

 

Når lånetiden er overskredet med 14 dage udsendes en hjemkaldelse pr. post, sms eller mail og der skal betales gebyr ved afleveringen.

Overskrides lånetiden med mere end 28 dage udsendes et erstatningsbrev. Der skal betales gebyr og hvis ikke materialerne afleveres skal de erstattes efter reglerne i bibliotekets reglement.